Effektivare regioner

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Hantering av jord och berg är ofta starkt nedbruten till enskilda exploaterings- och infrastrukturprojekt vilket gör att möjligheter till samordning mellan egna och andras projekt är begränsade. Vallentuna kommun planerar att exploatera ett antal områden, och är intresserade av att undersöka möjligheten till en effektivare…

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Skånes befolkning växer men länet har brist på bra stenmaterial, vilket ger upphov till mycket transporter – något som länet redan behöver minska kraftigt. Ecoloop kartlade hela länets masstransporter genom beräkningar i Optimass hur mycket massor som kommer schaktas upp och hur mycket ballast som…

Samordnad masshantering Södertörn

Samordnad masshantering Södertörn

I de åtta Södertörns kommunerna är transporter den största källan till växthusgaser. Det är även en region med intensivt byggande, vilket innebär stora flöden av stenmaterial och schaktmassor.  Kommunerna har tidigare goda erfarenheter av samordnad varudistribution. Ecoloop har med verktyget Optimass beräknat en omsättning av…

Strategisk masshantering i Norrköping

Strategisk masshantering i Norrköping

Norrköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna för att skapa ett kraftfullt…

Strategisk masshantering i Linköping

Strategisk masshantering i Linköping

Linköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna och i förlängningen även hos…

Masshanteringsstrategi Arlanda

Masshanteringsstrategi Arlanda

Ecoloop har bistått Swedavia i deras arbete att ta fram en masshanteringsstrategi, nya arbetssätt och förslag på organisation. Vi har gjort en massprognos med Optimass som visar mängden massor och behovet av ballast samt vilka vinster som kan göras med återvinning. Vi har även tagit…

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) initierat det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). MER genomför aktiviteter som stimulerar tillkomsten av projekt genom att möjliggöra nätverk, stötta projektutveckling och söka finansiering av åtgärder inom…

Miljöpåverkan växt- respektive animaliebaserade mejerialternativ

Miljöpåverkan växt- respektive animaliebaserade mejerialternativ

Behovet av en omställning till en mer växtbaserad kost är väl dokumenterad och behövs av både miljö-och hälsoskäl. Under senare år har utvecklingen av växtbaserade alternativ till mejeriprodukter accelererat och nu finns ett antal alternativ tillgängliga baserade på till exempel havre, sojabönor, mandel, kokosfett och…

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd. Vi vill utveckla ett akvaponiskt system i landsbygdens tomma ekonomibyggnader där matavfall och spill från hela livsmedelskedjan ska processas och återföras till grönsaksodlingen. Fiskarna i systemet tillför näring. Innovationen har betydelse genom att: Landsbygden får nya affärsmöjligheter i sina befintliga…

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

Fysiska resursräkenskaper är en regelbundet återkommande aktivitet som redovisar hur fysiska resurser, som energi och material, flödar och lagras i ett definierat system, till exempel inom en kommun. REFLOW är ett pilotprojekt som finansieras av Naturvårdsverket och som syftar till att utveckla en demonstrator för…

Drift- och underhållsprogram för konstgräsplaner avseende mikroplaster

Drift- och underhållsprogram för konstgräsplaner avseende mikroplaster

Vilka åtgärder i drift och underhåll av konstgräsplaner kan minimera spridning av mikroplaster? I detta projekt leder Ecoloop arbetet att utreda Nacka kommuns konstgräsplaner avseende spridningsrisker och möjliga skyddsbarriärer, för att baserat på detta utforma ett planspecifikt drift- och underhållsprogram. Uppdragsgivare: Nacka kommun, Idrottsdriftsenheten Tidsperiod: 2017-2018  …

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

Projektbeskrivning (for English project description, scroll down) I detta projekt har Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, lett kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Målet var att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån detta identifiera platser…

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Projektet Grön BoStad Stockholm ska bidra till regionens hållbara stadsutveckling och minskad segregation. Det ska även stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att främja tillväxten av små och medelstora företag. I projektet, som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden, leder Ecoloop följeforskningsarbetet. Följeforskning (on-going valuation)…

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

SPEAK är ett projekt finansierat av Naturvårdsverket och har som syfte att skapa kunskap om effektiv fysisk planering för en hållbar utveckling och därigenom stärka den fysiska planeringen som ett sätt att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Ecoloop har rollen som arbetspaketsledare i paketet gällande kartläggning…