Producerande VA-system

 

Ecoloop ser på vatten, avlopps- och avfallsfrågorna med utgångspunkten i att de består av outnyttjade resurser och att det finns stora möjligheter att utveckla dagens system för att åstadkomma kretslopp och ökad nytta.

Vi initierar och driver utvecklingsfrågor ur ett samhällsplaneringsperspektiv med bas i vårt systemtänkande och breda kunskap om alla delar av systemen från producent och brukare, via olika tekniska system till slutlig användning av resurser.

Inom detta fokusområde bidrar vi till utveckling genom att arbeta för ökad kunskap om samhällets resursflöden med fokus på småskaligt VA, växtnäringsflöden för urbana och rurala VA- och avfallssystem, ökat nyttiggörande genom t.ex. energiåtervinning och odling baserat på urbana resursflöden, samt övergripande VA-planering.

 

Värdeskapande åtgärder:

  • Energieffektiviserade VA-system
  • Småskaliga flöden inkluderade i systemet
  • Åtgärdande av små avlopp
  • Högre sorteringsgrad i systemet genom ny teknik, exempelvis matavfall och urinsortering
  • Etablera piloter för urban odling av fisk och skaldjur