Smart byggande och material

 

Vi fokuserar på att utveckla systemet för försörjning och användning av material till byggande för att reducera systemets miljöpåverkan samt öka dess kostnads- och energieffektivitet. Detta sker i alla led från lokalisering av resurser, utvinning och förädling, till transport och utförande samt daglig drift och underhåll av anläggningar.

Alla typer av samhällsbyggnadsprojekt ingår, tyngdpunkten idag ligger på utförandeteknik och materialanvändning i markförberedelsefasen och tillhörande logistik för till exempel vägar, gator och andra mark- och anläggningskonstruktioner samt byggnader.

Fokusområdets mål är att bidra till: 1) ett 30 % lägre uttag av täktmaterial, 2) en minskad användning av icke förnybara energikällor vid hantering av byggmaterial med 30 %, samt 3) att det tekniska regelverket möjliggör byggande med återvunna material.

 

Värdeskapande åtgärder:

  • Direkt klassificering och gruppering för användning av blöta massor
  • Dynamiska materialterminaler
  • Utvecklade tekniska system för olika transportlösningar, exempelvis sjötransporter
  • Stadsnära förädling på land eller vatten, till exempel tyst krossning
  • Verktyg för regional och lokal materialförvaltning
  • Utökad handel med och utbyte av idag sekundära råvaror
  • Stöd för bransch i Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) och handböcker