Styrmedel för effektiva regioner

 

Ecoloop tar fram och utvecklar styrmedel så att samhällets resurser används effektivare. Styrmedlen är till exempel informationsåtgärder, utvecklad samhällsplanering eller ekonomiska och/eller juridiska till sin karaktär.

Ecoloop bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen och dess etappmål genom att öka näringslivets engagemang tillsammans med myndighet och kommun. I nuläget inriktar vi arbetet på storstadsregionerna i Nordeuropa, som Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Vi arbetar för att uppfylla miljökvalitetsmålen i stort men med ett speciellt fokus på god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, hav i balans samt levande kust och skärgård. Offentliga upphandlingar som stimulerar cirkulära resurslösningar och affärsmodeller är en framgångsfaktor. Det är centralt att samhällets aktörer samverkar i ”hängrännor” för att reformera de tekniska försörjningssystemen.

 

Värdeskapande åtgärder:

  • Myndighetssamverkan för resurshantering och klimatåtgärder
  • Smart planering av nya områden med ökad attraktivitet och bibehållna och anpassade försörjningssystem
  • Resursstrategier och handlingsplaner i kommun och region
  • Flerfunktionsytor i staden, till exempel idrottsytor som värme- och dagvattenmagasin, och vägkroppar som energilager
  • Samverkan byggindustri-infrastrukturplanering för effektivare utbyggnad och optimala transportlösningar för jord- och bergtransporter