Cirkulära material och uppgradering

Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag för ökad återvinning

Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag för ökad återvinning

Idag finns i storleksordningen en miljon fritidsbåtar i Sverige. En del av dessa båtar överges och det är oklart hur många de är, av vilka skäl de blivit lämnade och var de finns. Detta projekt kartlägger övergivna fritidsbåtar ur ett livscykelperspektiv samt föreslår åtgärder så…

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

En lösning för resurseffektiv och cirkulär hantering av schakt- och fyllnadsmassor är masslogistikcenter (MLC). Exempel visar att energianvändningen för transporterna då kan minskas med ca 50% och materialåteranvändandet öka med 40-75% med MLC. Dock är implementeringsnivån låg idag. Syftet med detta projekt är att utveckla…

Masshanteringsstrategi Arlanda

Masshanteringsstrategi Arlanda

Ecoloop har bistått Swedavia i deras arbete att ta fram en masshanteringsstrategi, nya arbetssätt och förslag på organisation. Vi har gjort en massprognos med Optimass som visar mängden massor och behovet av ballast samt vilka vinster som kan göras med återvinning. Vi har även tagit…

Affärs- och prismodeller för bedömningsverktyg

Affärs- och prismodeller för bedömningsverktyg

I samband med samhällsbyggnad schaktas mycket stora volymer sulfidjord i Sverige varje år och dagens system för hantering innebär att massorna deponeras till höga kostnader och ofta med långa transporter. I projektet Management of Sulfide Soils (MoSS) togs en mer differentierad klassning av sulfidjordar fram.…

Koldioxidsnål energilösning för asfalt

Koldioxidsnål energilösning för asfalt

Befintlig utläggnings- och återvinningsteknik använder mycket energi med tillhörande utsläpp av koldioxid vid uppvärmning av asfalt. Påtagliga problem finns dessutom då det kommer till arbetsmiljö. Projektet SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) utvecklar en mikrovågsbaserad teknik för att värma asfalt med inblandad magnetit. Detta…

Masshantering inom Norra Djurgårdsstaden

Masshantering inom Norra Djurgårdsstaden

I byggandet av Norra Djurgårdsstaden sker en stor del av exploateringen på industrimark. Detta innebär att stora mängder förorenade massor ska transporteras bort för rening eller deponering. Ecoloop leder arbetet att utveckla masshantering och användning av sjötransport i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. I arbetet ingår…

Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor

Cirkulär masshantering med uppgraderade jord- och schaktmassor

Stadsområden i hela världen växer och behovet av bostäder och infrastruktur ökar. Stora mängder naturresurser i form av sand och grus från berg-/grustäkter används, samtidigt som stora mängder schaktmassor deponeras. Transporten till och från storstadsområden orsakar bland annat miljöeffekter, köer och slitage på vägnätet. Idag…

Undersökning av mikroplaster vid konstgräsplaner

Undersökning av mikroplaster vid konstgräsplaner

I detta projekt leder Ecoloop arbetet att undersöka om allväders- och konstgräsplaner som byggs enligt Svenska Fotbollförbundets instruktioner underlättar arbetet med att säkerställa att granulat som används i konstruktionen stannar på konstgräsplanen. Studieobjekt är Bergaviks IP i Kalmar kommun. Uppdragsgivare: Ragn-Sells och Svensk Däckåtervinning Period:…

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Klimat- och miljösmart hantering av sulfidjord

Sulfidjordar förekommer ofta längs Östersjökusten, främst i norra Sverige. I dagsläget finns inget alternativ till deponering av sulfidjordar, vilket gör att schaktning av dessa ofta leder till långa transporter och ansträngd kapacitet för deponier. Idén med detta projekt är att öka återanvändningen av sulfidjord nära…

Innovativ täckning av gråbergsupplag i Boliden

Innovativ täckning av gråbergsupplag i Boliden

Hur kan avfall från industrin tillgodogöras i samband med täckning av gråberg på deponi? I detta projekt ledde Ecoloop undersökningarna för att få en förståelse för hur moränen på plats i Näsliden bör blandas med grönlutslam för att få ett tätskikt som fungerar för att…

Konstgräsplaner och vattenkvalitet

Konstgräsplaner och vattenkvalitet

Vilken miljöpåverkan på omgivningen har konstgräsplaner? I detta projekt utreds vattenkvalitet i ett antal konstgräsanläggningar i Stockholmsområdet. I planernas underbyggnad har mätutrustning installerats, där kontinuerliga vattenprover tas vilka analyseras på ackrediterat lab med avseende på metaller och organiska ämnen. Även mikroplaster i avrinnande vatten analyseras.…