Effektivare regioner

EcoComp – Handel som gynnar biologisk mångfald

EcoComp – Handel som gynnar biologisk mångfald

Tänk dig en onlineshop där du kan köpa krediter som gynnar den biologiska mångfalden och ekosystemen. Köparen får verifierbara tjänster, markägaren fortsätter äga och förvalta sin mark, samtidigt som Sveriges olika livsmiljöer och arter gynnas. Win-win-win! EcoComp har arbetat för att detta ska bli verklighet…

Med utsikt från förarplatsen

Med utsikt från förarplatsen

Framtidens byggarbetsplatser kommer vara elektrifierade och därmed ha låg miljöbelastning och god arbetsmiljö med få emissioner och mindre buller. Syftet med projektet ”Med utsikt från förarplatsen” var att visa hur det kan gå till praktiskt när elektrifierade maskiner och bilar, elnät och ladd infrastruktur ska…

Regionägda textilier – från brist till överskott

Regionägda textilier – från brist till överskott

Visste du att textilindustrin har en större miljöpåverkan än hela flygsektorn? Cirkulariteten är låg, och svenska kommuner och regioner spenderar årligen hundratals miljoner på textilier. Region Gävleborg har tagit ett första steg mot en mer cirkulär textilhantering genom att äga en del av sina textilier…

Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag för ökad återvinning

Kartläggning av övergivna fritidsbåtar samt förslag för ökad återvinning

Idag finns i storleksordningen en miljon fritidsbåtar i Sverige. En del av dessa båtar överges och det är oklart hur många de är, av vilka skäl de blivit lämnade och var de finns. Detta projekt kartlägger övergivna fritidsbåtar ur ett livscykelperspektiv samt föreslår åtgärder så…

Hållbar Tunn-el

Hållbar Tunn-el

Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering I denna förstudie  har projektparterna Svensk Kärnbränslehantering AB, Trafikverket, Epiroc och Ecoloop identifierat hinder, möjligheter och utvecklingsbehov för att till fullo kunna elektrifiera tunneldrivningsprojekt. Syftet har varit att skapa underlag för pilot- och demonstrationsprojekt som bidrar till…

Strategisk masshantering i Norrköping

Strategisk masshantering i Norrköping

Norrköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna för att skapa ett kraftfullt…

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Hantering av jord och berg är ofta starkt nedbruten till enskilda exploaterings- och infrastrukturprojekt vilket gör att möjligheter till samordning mellan egna och andras projekt är begränsade. Vallentuna kommun planerar att exploatera ett antal områden, och är intresserade av att undersöka möjligheten till en effektivare…

Strategisk masshantering i Linköping

Strategisk masshantering i Linköping

Linköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna och i förlängningen även hos…

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Skånes befolkning växer men länet har brist på bra stenmaterial, vilket ger upphov till mycket transporter – något som länet redan behöver minska kraftigt. Ecoloop kartlade hela länets masstransporter genom beräkningar i Optimass hur mycket massor som kommer schaktas upp och hur mycket ballast som…

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

En lösning för resurseffektiv och cirkulär hantering av schakt- och fyllnadsmassor är masslogistikcenter (MLC). Exempel visar att energianvändningen för transporterna då kan minskas med ca 50% och materialåteranvändandet öka med 40-75% med MLC. Dock är implementeringsnivån låg idag. Syftet med detta projekt är att utveckla…

Samordnad masshantering Södertörn

Samordnad masshantering Södertörn

I de åtta Södertörns kommunerna är transporter den största källan till växthusgaser. Det är även en region med intensivt byggande, vilket innebär stora flöden av stenmaterial och schaktmassor.  Kommunerna har tidigare goda erfarenheter av samordnad varudistribution. Ecoloop har med verktyget Optimass beräknat en omsättning av…

Masshanteringsstrategi Arlanda

Masshanteringsstrategi Arlanda

Ecoloop har bistått Swedavia i deras arbete att ta fram en masshanteringsstrategi, nya arbetssätt och förslag på organisation. Vi har gjort en massprognos med Optimass som visar mängden massor och behovet av ballast samt vilka vinster som kan göras med återvinning. Vi har även tagit…

HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City: Fallstudie massgods i städer. Piloter och systemanalys En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet kan vi minska antalet lastbilsturer med 50 procent. HCT (High Capacity  Transport) är ett koncept där man genom bättre anpassningar mellan fordon,…

HCT-City – Konceptstudie

HCT-City – Konceptstudie

HCT (High Capacity Transport) – ökad energieffektivitet med minskat CO2-utsläpp i staden, konceptstudie Projektet undersökte ”High Capacity Transport”-lösningar (HCT) för jord- och bergtransporter i staden och användning av dessa utan att ge sämre bärighet på vägarna eller öka olycksfallsrisken. Projektet utvecklade testmetoder med fokus på…

Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet

Vägledning för robust klimatanpassning under osäkerhet

Nya robusta planeringsmetoder behövs då klimatet förändras. Detta projekt tar fram en webbaserad vägledning för hur kommuner kan planera trots de osäkerheter som finns kring hur nederbörd och havsnivå kommer att förändras. Vägledningen bygger på forskning vid bland annat KTH om robusta beslutsstödsmetoder. I uppdraget…

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) initierat det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). MER genomför aktiviteter som stimulerar tillkomsten av projekt genom att möjliggöra nätverk, stötta projektutveckling och söka finansiering av åtgärder inom…

Miljöpåverkan växt- respektive animaliebaserade mejerialternativ

Miljöpåverkan växt- respektive animaliebaserade mejerialternativ

Behovet av en omställning till en mer växtbaserad kost är väl dokumenterad och behövs av både miljö-och hälsoskäl. Under senare år har utvecklingen av växtbaserade alternativ till mejeriprodukter accelererat och nu finns ett antal alternativ tillgängliga baserade på till exempel havre, sojabönor, mandel, kokosfett och…

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd. Vi vill utveckla ett akvaponiskt system i landsbygdens tomma ekonomibyggnader där matavfall och spill från hela livsmedelskedjan ska processas och återföras till grönsaksodlingen. Fiskarna i systemet tillför näring. Innovationen har betydelse genom att: Landsbygden får nya affärsmöjligheter i sina befintliga…

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

REFLOW – Fysiska resursräkenskaper

Fysiska resursräkenskaper är en regelbundet återkommande aktivitet som redovisar hur fysiska resurser, som energi och material, flödar och lagras i ett definierat system, till exempel inom en kommun. REFLOW är ett pilotprojekt som finansieras av Naturvårdsverket och som syftar till att utveckla en demonstrator för…

Drift- och underhållsprogram för konstgräsplaner avseende mikroplaster

Drift- och underhållsprogram för konstgräsplaner avseende mikroplaster

Vilka åtgärder i drift och underhåll av konstgräsplaner kan minimera spridning av mikroplaster? I detta projekt leder Ecoloop arbetet att utreda Järfälla kommuns konstgräsplaner avseende spridningsrisker och möjliga skyddsbarriärer, för att baserat på detta utforma ett planspecifikt drift- och underhållsprogram. Uppdragsgivare: Järfälla kommun Tidsperiod: 2022…

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

Projektbeskrivning (for English project description, scroll down) I detta projekt har Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, lett kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Målet var att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån detta identifiera platser…

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Grön BoStad – hållbart samhällsbyggande

Projektet Grön BoStad Stockholm ska bidra till regionens hållbara stadsutveckling och minskad segregation. Det ska även stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi genom att främja tillväxten av små och medelstora företag. I projektet, som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden, leder Ecoloop följeforskningsarbetet. Följeforskning (on-going valuation)…

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

Sustainable Planning and Environmental Assessment Knowledge

SPEAK är ett projekt finansierat av Naturvårdsverket och har som syfte att skapa kunskap om effektiv fysisk planering för en hållbar utveckling och därigenom stärka den fysiska planeringen som ett sätt att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Ecoloop har rollen som arbetspaketsledare i paketet gällande kartläggning…