Masshantering

Hanteringen av jord- och bergmaterial utgör en betydande del av byggkostnaden. Den tillhörande tillverkningen och förflyttningen av material genererar stora transportarbeten, störningar och klimatpåverkan. Dessa kan minskas och värdet tillfalla er och samhället.

Ecoloop har sedan 15 år forskat, utvecklat och tillämpat ny kunskap kring hantering och byggande med jord- och bergmaterial. Vi har tillsammans med Luleå tekniska universitet utvecklat Optimass. Ett verktyg som ger ny och unik möjlighet att optimera återvinning och återbruk, lokalisera noder och föreslå effektiva transport- och logistiklösningar, göra klimat-, energi- och störningsanalyser och marknadsstudier eller tematiska tillägg till region och översiktsplaner.

Vår styrka är tvärfacklig och gedigen utbildning kombinerad med praktisk erfarenhet som gör att vi kan bistå kunder i hela värdekedjan från politik, planering och samordning i verksamheter till konkreta åtgärder i enskilda byggprojekt. Vi erbjuder också tjänster i byggprojekt som transport och logistiklösningar, stöd i tillståndsprocesser, miljökonsekvensbeskrivning, buller och kostnadsanalyser, upphandlingsstöd, expertis inom återvinningsteknik och uppgradering av material.

Vi samarbetar idag med näringsliv, kommun och stat och hoppas få samarbeta med er också!

Kontakt

Kristina Lundberg
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)736 742 622

Tobias Robinson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)706 899 964

 

Läs mer

Flyer Cirkulär masshantering

Optimass – Nationell plattform om jord- och bergmaterial

 

Exempel på projekt