Effektivare styrning

Effektivare styrning

Utmaning och möjlighet
När vi använder resurser såsom material, vatten och energi är vi styrda av de ramar och den rådighet som medges av samhällets system för fysisk planering, beslut och organisation. Detta är idag ofta uppbyggt av linjära funktioner. Ecoloop arbetar med att utveckla och ge stöd för styrning, uppföljning och nya former för samverkan inom och mellan organisationer som möjliggör nya och uthålliga system för styrning och organisation. Idag arbetar vi till exempel med lösningar för smartare hantering av jord- och bergmassor, omvänd och attraktiv stadsplanering och uthålliga system för enskilt dricksvatten och avlopp.

Värdeskapande åtgärder:

  • Myndighetssamverkan för resurshantering och klimatåtgärder
  • Smart planering av nya områden med ökad attraktivitet och bibehållna och anpassade försörjningssystem
  • Resursstrategier och handlingsplaner i kommun och region
  • Flerfunktionsytor i staden, till exempel idrottsytor som värme- och dagvattenmagasin, och vägkroppar som energilager
  • Samverkan byggindustri-infrastrukturplanering för effektivare utbyggnad och optimala transportlösningar för jord- och bergtransporter

Projekt
Miljöbedömning av nationella infrastrukturplanen, Strategisk Energiplanering, utbildningar inom VA, Kvarteret Seminariet, Cirkulär masshantering i Trafikverket, potential för masshantering i till exempel Vallentuna, Swedavia, Södertörnskommunerna, Oslo stad, Färdplan för fossilfri bergmaterialindustri.