Klustergrupp grundvatten

Klustergrupp grundvatten

På Världsvattendagen i mars 2022 lanserades Klustergrupp Grundvatten – en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan aktörer från olika sektorer i samhället. Klustergruppen drivs av Swedish Water House vid Stockholm International Water House (SIWI), som har drivit ett 20-tal sådana samarbeten sedan 2003. En klustergrupp arbetar typiskt sett under två år och många har fungerat som en idéinkubator för ett gemensamt större projekt. Vi vill även skapa relevanta kopplingar till internationella processer och styrmedel. Klustergrupperna vid Swedish Water House finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten, HaV.

 

Med en inriktning mot självförsörjning, resiliens och hållbarhet för olika samhällssektorer och användningsområden syftar Klustergrupp Grundvatten till att höja medvetenheten och kunskapen kring grundvatten, mot bakgrund av den hydrogeologiska och förvaltningsmässiga kontexten i Sverige. Deltagande i en klustergrupp innebär en investering av tid i lärande och kompetenshöjning tillsammans med andra som vill engagera sig i en fråga. Processen omfattar presentationer vid medlemsmöten, öppna seminarier och andra sätt att generera och sprida ny kunskap. Gruppen producerar även policy briefs och populärvetenskapliga rapporter.

Ecoloop lyfter framförallt fram de frågor som rör enskilt dricksvatten inom klustergruppen.

 

Intressanta länkar
Om klustergrupp Grundvatten på SIWI:s hemsida
Policy brief om grundvatten
Seminarium om enskilt dricksvatten: utmaningar och möjligheter med egen brunn
Seminarium om grundvattenbildning

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 373 51 96