Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp

Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp

Sju kommuner har under 2019-2020 medverkat i ett LOVA-finansierat projekt där fått möjlighet att utvärdera sin prövningsprocess och genom fältbesök undersökt och testat om villkoren i tillstånd har varit möjliga att upp. Detta för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion. För en enhetlig tillsyn så har gemensamma rutiner och checklistor tagit fram.

Projektdeltagarna har även fått möjligheten att testa ny utrustning som inte använts tidigare vid tillsyn. Utrustningen har bidragit med ny kunskap och gett deltagarna insikter om vad som går att kontrollera och vad som inte går att kontrollera och därigenom fundera över vad som är viktigt att säkerställa i tillståndsprocessen.

Projektet har identifierat flera områden där det finns förbättringsmöjligheter,

  • i ansökningsskedet där det framförallt har identifierats ett behov av mera information och dialog med fastighetsägaren samt att, kommunerna behöver kräva in mer underlag i samband med ansökan.
  • Ett annat område är vilka villkor som är viktiga att ha med i tillståndet och hur de ska formuleras.
  • Ett ytterligare exempel på vad som kan förbättras är att flera av kommunerna uppmärksammat att fotodokumentationen inte gav tillräckligt med information och att de därför behöver ställa tydligare krav på vad som ska dokumenteras.

Projektet har visat att det finns behov att fortsätta utveckla metoden som har tagits fram i detta projekt för fler tekniklösningar, till exempel: BDT-rening, fosforfällor och slutna tankar/toalettsystem.

Läs rapporten här (länk)

 

Kontakt

Marie Albinsson
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)70 285 63 36