Om

Affärsidé, strategi & vision

Ecoloop arbetar sedan mer än 10 år med strategisk rådgivning för att driva utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem.

Vår affärsidé är att tillhandahålla utvecklingstjänster i området mellan forskning och praktisk tillämpning, tjänsterna innefattar: Utredning och rådgivning, Utveckling och demonstration och Kunskapsöverföring.

Strategin bygger på att skapa nytta och lärande, i tre steg, där vi initialt kartlägger olika flöden och utmaningar, behov och efterfrågan, sedan demonstrerar teknik och andra konkreta lösningar och med affärsmodeller avslutningsvis verkar för en uppskalning till praxis.

Figur Nytta och Lära - Rektangel med boxar 20150608

För att driva denna utveckling är vår unika tvärkompetens, aktiva samverkan med avnämare och FoU-aktörer och vilja att förbättra vår hantering av resurser central.

Vår vision är att verka för en hållbar utveckling av samhällsbyggnads-sektorn och i detta arbete ska Ecoloop stå för framtid, driv och kompetens, ”livet ska kunna frodas”.

 

Verksamhet och organisation
Ecoloop är organiserat i personalägda aktiebolag i Sverige och Norge med kontor på Mosebacke torg i Stockholm och Oslo med externa representanter i styrelser.

Verksamheten startade som miljöteknik och turistbolag 2002. Sedan 2004, då vi tog namnet Ecoloop, arbetar vi enbart med utveckling inom samhällsbyggnad. Under 2008-2010 var Ecoloop delägare i CIT Urban Water Management AB. 2010 förvärvades och fusionerades Verna Ekologi AB och 2011 startade Ecoloop AS sin verksamhet i Norge. 2012 förvärvades 1/3 av aktierna i VA-guiden AB.

VA-guiden AB  - Intressebolag
VA-guiden AB är ett fristående bolag som arbetar med kunskapsöverföring inom vatten och avlopp. VA-guiden AB ägs i lika delar av Ecoloop, WRS och Bild & Kultur. De fyra bolagen samverkar för att utveckla sina respektive tjänster och produkter.

Fokus och kompetens
SMF UPP VAR SFAPoster

Kompetens

 

 


Kluster och medlemskap för samverkan
Optimass | SIMM-Ccities | SIMM-Center | VA-guiden | Urban Food/Närfisk | PortInfra | SMOCS | Stabcon | SPEAK | Södertörnsmodellen

Toaletter utan gränser | Water Aid | IQ Samhällsbyggnad | Centrum för byggeffektivitet | Re:source | Avfall Sverige

Resurser

Det är på allvar!

Användningen av resurser i vårt samhällsbyggande står för en betydande del av påverkan på människa och miljö. Jordens resurser är knappa och vi blir fler. Det är på allvar. Det måste du och jag ta ansvar för, både hemma och i vårt dagliga arbete i näringsliv, stat, kommun och akademi.

Försörjning av byggmaterial
Jord och bergmaterial fundamenta i den byggda miljön. Vi tillverkar årligen 70-80 miljoner ton jord och berg. Samtidigt genereras stora överskott av liknande geologiska material av storleksordningen 50-150% när vi bygger och underhåller våra stora städer. Kan vi betrakta det som finns i staden som ett lager och genom en smartare användning av befintliga och nya råvaror minska resursutnyttjandet, miljöpåverkan och utveckla nya affärsmodeller när vi bygger?

Näringsämnen i våra VA-system
Centraliserade system hanterar en stor del av avloppsvattnet med kostsamma lösningar nedströms för rening och återföring. Samtidigt står enskilda avlopp och lantbruk för en betydande del av övergödningen i Östersjön. Vi betalar 1 enhet för att tillverka fosfor och återvinner det för 10 enheter. Kan vi genom åtgärder uppströms i våra tekniska system och med förbättrad VA-planering reducera belastningen på vår miljö och utveckla nya lönsamma verksamheter?

Maten på tallriken
Människor behöver protein, kött utmanas av fisk, växter och insekter som källa. En, kanske två, av hundra matfiskar i Stockholmsområdet är närproducerad. Alla vet nu att  fiskbestånden utarmas i haven. Hur gör vi för att välja rätt mat? Hur kan vi säkra försörjningen och samtidigt utveckla nya lösningar som gagnar svenska aktörer nationellt och globalt?

Fokus

Areas of Excellences

SMF

Samordnad hantering av jord- och bergmaterial
En högre samordning av projektportföljer möjliggör ett effektivare utbyte av material mellan projekt och betydande miljövinster och ekonomiska fördelar. Ecoloop har utvecklat ett prognosverktyg som klargör flöden i tid och rum, och bistår med materialstrategier och konkreta planer för offentliga och privata aktörer. Läs mer | Optimass | SIMM-Ccities

uppgradering

Uppgradering av jord för byggande
Uppgradering, klassificering och användning är en förutsättning för en bättre resurshantering. Ecoloop är experter inom jordmekanik och utvecklar lösningar för ”blöta” massor och andra finkorniga och lågkvalitativ jordar där blandningsteknik, kontroll och bindemedel är viktiga komponenter.
Läs mer | Optimass | SIMM-Center

VAR

Vatten, Avlopp & Resurser
Det finns stora möjligheter att utveckla dagens system med relativt enkla åtgärder för att åstadkomma kretslopp i våra VA-system. Vi är experter på VA-planering innefattande lagstiftning, policies och styrmedel och utvecklar lösningar för kommunal och statlig verksamhet och introducerar teknik för resurshantering i småskaliga system. Läs mer | VA-guiden

systemanalys bedömn.verktyg

System- och funktionsanalys
Hur ska avvägningar göras mellan till exempel resursanvändning, gifter och ekonomi i olika flöden? Idag finns en mångfald av verktyg för bedömningar som är framtagna med olika mål och syften. Vi kan helheten och är experter på att välja relevanta verktyg för olika beslutssituationer.
Läs mer | Södertörnsmodellen | SPEAK

Utvecklingsområden

Sjöfart & Hamnar
Drift och underhåll av marina konstruktioner skiljer sig på avgörande sätt från underhåll av konstruktioner på land. Ecoloop verkar för en utvecklad kunskapsspridning av metoder och angreppssätt för att hamnars och sjöfartens roll som trafiknoder ska bli än mer hållbara. | PortInfra |

Urban Food
Det ska vara lätt att välja rätt mat på tallriken i framtiden. Ecoloop verkar för lösningar där aktörer samverkar kring energi, foder, lokalisering, drift och avyttring för att matproduktion kan bli en naturlig del av staden.
| Urban Food | Närfisk |

Aktiviteter

Notis, Stenkoll nr. 2 2016: Ecoloop på uppdrag av SBMI - Rapport om miljökonsekvenser och behov av ballastmaterial
Uppdragsledare är Ecoloops Fredrik Meurman.

Seminarium 31 maj 2016: Mälarregionens långsiktiga dricksvattenförsörjning
Arrangeras inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Moderator är Ecoloops Mats Johansson.

Utbildning 2 juni 2016: 6§ och VA-planering
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Seminarium 3 juni: Buller från industri och andra verksamheter
Arrangeras av Bullernätverket Stockholms län. Ecoloop representeras i programmet av Kristina Lundberg (assoc. LTU).

Almedalen 5 juli 2016: Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten
Seminarium arrangerat av Sweden Water Research. Ecoloop representeras av moderator Mats Johansson.

Konferens 5-6 oktober 2016: Hamnar, byggeffektivitet och tillståndsprocesser
Arrangeras av Trelleborgs Hamn, Sveriges Hamnar, PIANC Sverige och PortInfra.

 

Genomförda aktiviteter

Pressmeddelande april 2016: Medel för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp
Havs- och vattenmyndigheten beviljar projektmedel för 2016 till fem projekt där Ecoloop står som projektpart.

Smedja 27 april 2016: Utbyggnad av VA i omvandlingsområden
Arrangeras av Ecoloop – Vatten, Avlopp & Resurser.

Smedja 21 april 2016: Transporter av jord och berg – Mätning och effektivitet
Arrangeras av Maria Mustonen, Ecoloop, inom projektet Energieffektivt logistiksystem på Södertörn.

Seminarium 20 april 2016: Askdagen 2016
Arrangeras av Svenska Energiaskor. Ecoloop representeras i programmet av Josef Mácsik. 

Utbildning 13 april 2016: Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Arrangeras av VA-guiden och Lantmäteriet. Ecoloops Marie Albinsson och Mats Johansson deltar som arrangörer.

Nya lokaler, Ecoloop Norge: Ecoloop AS flyttar in hos inkubatorn SoCentral i Oslo!
Medlemmarna verkar inom allt från hälsa, miljö, välfärd och utbildning till finansiering. Välkommen på house warming, mer info kommer!

Seminarium 17 mars 2016: Källsorterande avloppslösningar i områden med behov av kommunalt VA
Arrangeras av Knivsta Kommun och Roslagsvatten. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Artikel, Cirkulation nr. 1, 2016: Rekordstort intresse för konferensen VAK
VAK arrangeras av VA-guiden som ägs av Ecoloop, Bild & Kultur och WRS. Konferensen Vatten Avlopp Kretslopps (VAK) hemsida

Konferens 10-12 mars 2016: Vatten Avlopp Kretslopp 2016
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.
Ecoloop är på plats! Varmt välkommen att besöka oss vid vårt projektbord på entréplan!

Workshop 23 februari 2016: Omhändertagande av båtlatrin

Smedja 16 februari 2016: Tyst krossning – Teknik för hantering av entreprenadberg i tätort

Mingel & workshop 3 februari 2016: Ekosystemtjänster och genomförande av ny översiktsplan
Arrangeras av Tyresö Kommun. Medverkar gör Ecoloops Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman via projektet Södertörnsmodellen.

Konferens 20 januari 2016: Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen – från tätort till landsbygd
Arrangeras av SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Ecoloop representeras i programmet av Mats Johansson.

Workshop 19 januari 2016: Optimass WP3 referensgruppsmöte
Arrangeras av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg, Ecoloop/Luleå tekniska universitet.

Seminarium 9 december 2015: Konstgräs, kostnader & miljö
Arrangeras av Luleå tekniska universitet, Stockholms Stad och Sveriges Kultur- och Fritidschefsförening. Ecoloop representeras i arrangemanget av Simon Magnusson (LTU assoc.) samt Fredrik Meurman.

Workshop 9-10 december 2015: Baltic Sea City Idea Lab
Arrangeras av Race for the Baltic och samarbetspartners. Moderator är Mats Johansson, Ecoloop.

Intervju, Morgon i P4 Norrbotten 7 dec 2015: Simon Magnusson – Konstgräs eller naturgräs?

Seminarium 30 november 2015: Planera rätt för vattnet
Arrangeras av Tyresåns Vattenvårdsförbund. Moderator är Mats Johansson, Ecoloop.

Mingel 12 november 2015: Ecoloops årliga höstmingel!
Kvällens tema: Cirkulär ekonomi och framtidens resurser

Plattformsmöte 22 okt 2015: Tvärsamverkan för nya urbana synergier
Arrangeras av Naturvårdsverket inom Plattformen Hållbar Stadsutveckling. Ecoloop representeras i programmet av Björn Frostell (KTH assoc.).

Seminarium 13 okt 2015: Styrning och samordning av jord- och bergmassor i upphandlingsskedet
Arrangeras inom projektet Optimass av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras också i programmet av Kristina Lundberg (LTU assoc.) och Fredrik Meurman.

Inspirationsdag 13 okt 2015: Vattenåtgärder i lantbruket – kommunernas roller och möjligheter
Arrangeras av Mälaren en sjö för miljoner och Mälarens Vattenvårdsförbund. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Nätverksträff 6 okt 2015: Nätverk för VA-strateger
Arrangeras av Ecoloop i samarbete med Strängnäs kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Workshop 24 sept 2015: Vatten- och växtnäringsresurser
Arrangeras av Ecoloop och Swedish Water House. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson.

Möte 21-23 sept 2015: NordPIANC Meeting i Lappeenranta
Arrangeras av NordPIANC. Föredrag hålls av bland andra Maria Johansson, Ecoloop.

Intervju Hav & Vatten, nr. 3, 2015: Simon Magnusson – Konstgräs och miljöeffekter

Ecoloop växer! 1 sept 2015Vi är glada att hälsa arkitekt Fredrik Meurman välkommen till oss!

Workshop 1 sept 2015: Gemensamhetsanläggningar för VA
Arrangeras inom projektet GA för VA. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Demodag 27 aug 2015: Uppgradering av ”blöta” massor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik och Sandra Frosth.

Studiebesök 26 aug 2015: Optimass och Naturvårdsverket besöker materialterminal i Tyresö 
Arrangeras av Optimass och Tyresö Kommun. Ecoloop representeras i arrangemanget av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg.

Almedalen 1 juli 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar 
Seminarium arrangerat av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). På plats representerar Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU) projektet Optimass. Se video från seminariet: del 1 och del 2.

Seminarium 11 juni 2015: Kväve- och fosforflöden
Johanna Hellstrand (Ecoloop/LiU/SLU) och Linnea Seweling (Ecoloop/SU) presenterar sina examensarbeten.

Utbildning 4 juni 2015: 6§ LAV i Örebro
Arrangeras av VA-planeringsguiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Marie Albinsson och Mats Johansson.

Smedja 3 juni 2015: Konstgräsplaner – Miljöpåverkan och kostnader
Arrangeras av Simon Magnusson (Ecoloop/LTU).

Smedja 2 juni 2015: Nätverk för VA-strateger
Arrangeras av Knivsta kommun, Ecoloop och VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson och Marie Albinsson.

Intervju Radio ABC (Australien) 31 maj 2015: Mats Johansson – Omvandling av mänskligt avfall till resurser

Intervju Klotet, Radio P1 20 maj 2015: Bo Svedberg – Hållbar fiskförsörjning

Konferens 5 maj 2015: RE:BOUNCE 2015
Tema: Återvunnet däckmaterial. Föredrag hålls av bland andra Simon Magnusson och Bo Svedberg (Ecoloop/LTU).

Konferens 19-21 mars 2015: Vatten Avlopp Kretslopp 2015
Arrangeras av VA-guiden. Ecoloop representeras i arrangemanget av Mats Johansson, Marie Albinsson och Sandra Frosth.

Smedja 11 feb 2015: Hantering av ”blöta” jordmassor
Arrangeras inom projektet Optimass/SIMM-Center av Josef Mácsik.

Erfarenhetsutbyte 16 dec 2014: Offentlig och privat materialförvaltning
Arrangeras inom projektet Optimass av WP3-ledare Kristina Lundberg (Ecoloop/LTU). Ecoloop representeras även av Simon Magnusson (LTU assoc.).

Jubileum 20 nov 2014: Ecoloop – 10 år av Nytta & Lärande!
Vi firar vår 10-årsdag med seminarium och mingel!

Intervju Klotet, Radio P1 17 sept 2014: Mats Johansson – Återvinning av fosfor

 

Jobb

Vårt erbjudande kan bli ännu bättre!

På Ecoloop håller vi alltid utkik efter nya medarbetare. Är det rätt person lovar vi konkreta utmaningar inom viktiga och högaktuella områden i nära samarbete målinriktade och kreativa kollegor med gedigen kompetensbas.

Nu letar vi särskilt efter personer som varit verksamma i minst 7 år efter sin högre utbildning, har vana av att av initiera, driva och genomföra FoU-projekt med kundnyttan och samverkan i fokus. Vi är övertygade om att personerna har djup kunskap med teknisk, ekonomisk och/eller juridisk bakgrund och god erfarenhet inom våra ”Areas of excellence”. De är nyfikna och vill bidra till att utveckla resurshanteringen inom samhällsbyggande. Vi hoppas denna beskrivning passar in på Dig eller någon i din närhet och att vi snart möts.

Varmt välkommen höra av Dig till oss!

Bo Svedberg, +46 730 300 410 (förnamn.efternamn@ecoloop.se), eller till någon av våra kollegor som Du kanske redan känner.

Student

För Ecoloop är examensarbetare ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Examensarbetaren får en tillämpad uppgift i teknikfronten, Ecoloop får pröva en potentiell medarbetare, kunden får en noggrann och djup studie lett av forskare och juniorspanaren (examensarbetaren) får en plattform att bygga nätverk i kunskapsfronten. Vi passerade mer än 60 examensarbeten ifjol och har många goda erfarenheter från alla. Vi har dessutom nöjet att samla våra tidigare och nuvarande exjobbare till festligheter varje årsskifte för fortsatt kontakt!

Vi har alltid flera förslag som vi preciserar i samverkan med vår kund, akademisk handledare och dig som blivande juniorspanare. Hoppas vi kan föreslå något som ligger i linje med dina intressen! Vill du veta mer, kontakta Bo Svedberg, +46 (0)730 300 410.

Klicka här för att se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2016.

julfest 2013

Kontakt

Vi ser fram emot höras eller ses, varmt välkomna!
Väljer Ni att skicka e-post använd namn.efternamn@ecoloop.se, eller @ecoloop.no (för Norge), karta hittar Ni längst ned.

marie albinsson 2
Marie Albinsson
Fil Mag
+ 46 (0)70 285 63 36

Björn-Frostell
Björn Frostell
Professor
+46 (0)705 506 137
Assoc. KTH

Untitled-2
Sandra Frosth
Fil Kand
+46 (0)70 657 44 98

Arnt-Olav
Arnt-Olav Håøya
Geologist
+47 92 60 07 66
Daglig leder, Ecoloop AS

Untitled-5
Maria Johansson
Civ Ing, Ph D Stud
+46 (0)70 657 44 95
Assoc. Jacobs University

Mats-Johansson
Mats Johansson
Fil Mag
+46 (0)706 500 051

Kristina-Lundberg
Kristina Lundberg
Tekn Dr
+46 (0)736 742 622
Assoc. LTU

Josef-Macsik
Josef Mácsik
Tekn Dr
+46 (0)730 300 419

Simon-Magnusson
Simon Magnusson
M Sc, PhD Stud
+46 (0)702 812 811
Assoc. LTU

Fredrik Meurman
Fredrik Meurman
Arkitekt
+46 (0)707 502 619
Maria Mustonen
Maria Mustonen
Fil Mag, Tekn Mag
+46 (0)72 553 88 58
Anna-Norstrom
Anna Norström
Tekn Dr
+46 (0)707 365 361
vice VD
Bo-Svedberg
Bo Svedberg
Tekn Lic
+46 (0)730 300 410
VD, Assoc. LTU

Verksamhetsstöd

Bild7
Maria Berg
+46 (0)8 410 402 90
Bokföring
Martin Värnild
Martin Värnild
+46 (0)844 807 60
IT

Juniorspanare/Exjobb

Adrienne Bergh
Adrienne Bergh
Stockholms Universitet
+46 (0)70 584 86 85
gustaf byström
Gustaf Byström
Kungliga Tekniska Högskolan
+46 (0)739 793 702

Vincent Wretling
Vincent Wretling
Kungliga Tekniska Högskolan
+46 (0)73 762 08 04