Vattentjänster

Vattentjänster

 

Utmaning och möjlighet
Idag använder vi vatten som om det fanns i oändliga volymer och av god kvalitet. Imorgon kommer vi att behöva lösningar, som både uppströms och nedströms, säkrar vatten som resurs. Ecoloop utvecklar tekniska lösningar och erbjuder strategisk rådgivning som verkar för en effektivare hantering i befintliga vattensystem såväl som lösningar som möjliggör nya och uthålliga vattensystem.

Vi arbetar i projekt avseende cirkularitet i VA-system, dricksvattens kvalitet och kvantitet, småskaliga avloppslösningar, toalettavfall från fritidsbåtar och som experter i VA-utredningar, VA-planering och miljöskydd och tillsyn, hantering av dagvattensediment, mikroplaster och vatten i konstgräsplaner.

Värdeskapande åtgärder:

  • Energieffektiviserade VA-system
  • Småskaliga flöden inkluderade i systemet
  • Åtgärdande av små avlopp
  • Högre sorteringsgrad i systemet genom ny teknik, exempelvis matavfall och urinsortering
  • Etablera piloter för urban odling av fisk och skaldjur

Nytta och lärande:

Vi erbjuder utbildningar inom enskilt dricksvatten med inriktning på Analys, reningsteknik och hälsa, VA-planering och Inspiration kring lokal vattenanvändning

 ’