Cirkulära material och uppgradering

Cirkulära material och uppgradering

När vi använder material för olika ändamål tas resurser i anspråk. Genom att betrakta staden som ett lager uppstår en möjlighet att se och utveckla nya lösningar för att öka återvinning och återbruk och utmana gängse användningsområden med nya lösningar. Ecoloop utvecklar tekniska lösningar och erbjuder strategisk rådgivning som möjliggör cirkulär hantering och försörjning av material i uthålliga system.

Idag arbetar vi i utvecklingsprojekt avseende våtsiktning av schaktmassor för ökad cirkulering, analys och klassning av sulfidjord, energilösning för uppvärmning av asfalt, mät- och analysmetoder för mikroplaster i vatten och luft, hantering av dagvattensediment, biokol för uppgradering och behandling av material. Vi fungerar som rådgivare i projekt avseende mikroplaster och konstgräs, hantering av sulfidjord och dagvattensediment, deponering av gruvavfall och hantering av förorenade jordar.

Värdeskapande åtgärder:

  • Direkt klassificering och gruppering för användning av blöta massor
  • Dynamiska materialterminaler
  • Utvecklade tekniska system för olika transportlösningar, exempelvis sjötransporter
  • Stadsnära förädling på land eller vatten, till exempel tyst krossning
  • Verktyg för regional och lokal materialförvaltning
  • Utökad handel med och utbyte av idag sekundära råvaror
  • Stöd för bransch i Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA) och handböcker