Student

För Ecoloop är examensarbetare och praktikanter ett utmärkt tillfälle att tillsammans med ”nästan” färdiga samhällsbyggare utveckla ny kunskap och skapa mervärden för alla inblandade. Vi passerade mer än 80 arbeten ifjol och har goda erfarenheter från alla.

Nu  söker vi studenter som är intresserade av något av våra förslag nedan, du klickar på förslaget och anmäler ditt intresse så återkopplar vi snarast:

VATTENTJÄNSTER

 • Rain water harvesting, en systemanalys och modell för val av lösning
 • Cirkulära systemlösningar i skärgården – energi, vatten, avlopp och avfall
 • Dricksvatten strategier i svenska kommuner, igår, idag och imorgon
 • Reningstekniker för enskilt dricksvatten
 • Provtagningsmetodik för dagvatten och sediment
 • Dagvattenflöden och reningsmetoders effektivitet
 • Fritidsbåtar och realtidssystem för lokalisering av servicefunktioner
 • Stadsnära odling och ”block chain” i praktiken

TRANSPORTER OCH LOGISTIK

 • Effektiva lastnings och lossningssystem för omlastning till båt/lastbil/järnväg
 • Energilösningar för sjötransporter, en systemstudie
 • Systemstudie för mottagning av förorenade massor från båt
 • Automatisk positionering av tung trafik för minskade underhållskostnader, en potentialstudie
 • Bärighet och dynamiska belastningar på vägnät från fleraxliga fordon
 • Prismodeller för etablering av mass- och bygglogistikcenter

CIRKULÄRA MATERIAL

 • Mekaniska, fysikaliska och kemiska egenskaper hos restmaterial från bilar
 • Idrott och hälsa, sociala åtgärder i byggskedet för att aktivera barn och ungdomar
 • Systemanalys för hållbart underhåll av golv
 • AI, artificiell intelligens för identifiering av kunskapsfronter
 • Klassningssystem för jord- och bergmaterial i handel och tillsyn
 • Isotoper för att spåra mikroplaster i luft och vatten
 • Analys av energiförsörjning för täkter och materialproduktion, idag och imorgon
 • Konstgräs och mikroplaster: Granulat och nötningseffekter

EFFEKTIVARE STYRNING OCH TRYGGHET

 • Lotsar för social trygghet och barns rörelse när det byggs
 • Dynamiska materialterminaler i storstadsmiljöer för effektiv logistik
 • Fysisk planering och exploatering, kostnads- och nyttoanalys
 • Sanering av vatten- och avloppssystem för kretslopp i ombyggnadsområden, en teknikstudie
 • Mobilt system på vatten för dagligvaruhandel i exploateringsområden
 • Värdegrundsbaserade företag i samhällsbyggnadssektorn, analys av framgångsfaktorer

Vill du veta mer eller har en egen idé du vill utveckla, kontakta Bo Svedberg, förnamn.efternamn@ecoloop.se, +46 (0)730 300 410.

Här kan du se de examensarbeten och avhandlingar som skrivits hos oss åren 2004-2018.