Reningsteknik för enskilda brunnar

Reningsteknik för enskilda brunnar

Välkommen att delta i projekt om reningsteknik för enskilda brunnar!

Har du höga halter av uran, arsenik eller bly i din brunn? Använder du reningsfilter?
Kan du tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter i en enkät eller intervjustudie över telefon?

Ecoloop driver tillsammans med Utvecklingscentrum för Vatten och kommunerna Norrtälje, Österåker, Haninge och Värmdö ett projekt om dricksvattenkvalitet och reningsteknik för enskilda brunnar, läs mer om projektet nedan. Inom detta projekt gör vi en elektronisk enkät som du är mycket välkommen att svara på:

https://forms.gle/w7Kdiy5aDJioDrbh7

Vi kommer också genomföra en intervjustudie under september/oktober:

Om intervjustudien
Intervjustudien kommer ingå i en studie som genomförs av en student vid Uppsala Universitet. Hennes studie har som syfte att förstå utmaningar kopplade till vattenkvalitet och reningstekniker ur ett hälsoperspektiv. Hon kommer också diskutera måluppfyllelse av mål 6 ”rent dricksvatten och sanitet” i Agenda 2030.

Intervjustudien kommer äga rum under september. Du kontaktas per telefon på en tid som passar dig.

Publikation av resultat
Resultaten publiceras i ett studentarbete och i projektrapport. Vi kommer att sammanställa informationen och diskutera resultaten tillsammans i en workshop där brunnsägare, kommun och relevanta myndigheter ingår. I redovisningar och projektrapport kommer inga personliga uppgifter, såsom namn och adress att redovisas, däremot kommer de utgöra ett underlag i datainsamlingen.

 


Om projektet
Över 1,2 miljoner människor i Sverige tar sitt huvudsakliga dricksvatten från enskilda brunnar, flera av dessa brunnar finns i Stockholms län. En stor del av brunnarna har vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vanliga parametrar som orsakar anmärkning är mikrobiella föroreningar, hårdhet, höga kloridhalter, järn och mangan, men det finns också höga halter av ämnen som är kroniskt giftiga, t ex arsenik, bly och uran. Brunnsägare har själva ansvaret för att provta sitt vatten, liksom att vidta åtgärder (t ex installerar vattenrening) om vattenkvaliteten visar sig otjänlig. Detta är en stor utmaning för enskilda brunnsägare, särskilt eftersom det saknas tillförlitlig och oberoende information över olika reningsteknikers funktion och effektivitet. Dessutom är vattenrening en komplex fråga eftersom ett filters reningsförmåga varierar utifrån den kemiska kompositionen av grundvattnet.

Detta projekt ska välja ut ett antal brunnar i skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge som har höga halter uran, arsenik eller bly för att genomföra tester i fält där några av de vanligaste reningsteknikerna testas och utvärderas utifrån reningseffektivitet, kostnad och användarperspektiv.

Projektet finansieras av Stockholms länsstyrelsen genom anslaget “Stöd för säkrad dricksvatten tillgång”. Projektledare är Amelia Morey-Strömberg; Utvecklingscentrum för Vatten och Helfrid Schulte-Herbruggen, Ecoloop AB . I projektgruppen ingår Norrtälje, Värmdö, Österåker och Haninge kommun, liksom forskare från KTH.

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholm
Tidsperiod: 2020

Kontakt

Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
070-373 51 96