Reningsteknik för enskilda brunnar

Reningsteknik för enskilda brunnar

Över 1,2 miljoner människor i Sverige tar sitt huvudsakliga dricksvatten från enskilda brunnar, flera av dessa brunnar finns i Stockholms län. En stor del av brunnarna har vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vanliga parametrar som orsakar anmärkning är mikrobiella föroreningar, hårdhet, höga kloridhalter, järn och mangan, men det finns också höga halter av ämnen som är kroniskt giftiga, t ex arsenik, bly och uran. Brunnsägare har själva ansvaret för att provta sitt vatten, liksom att vidta åtgärder (t ex installerar vattenrening) om vattenkvaliteten visar sig otjänlig. Detta är en stor utmaning för enskilda brunnsägare, särskilt eftersom det saknas tillförlitlig och oberoende information över olika reningsteknikers funktion och effektivitet. Dessutom är vattenrening en komplex fråga eftersom ett filters reningsförmåga varierar utifrån den kemiska kompositionen av grundvattnet.

Detta projekt har valt ut ett antal brunnar i skärgårdskommunerna Norrtälje, Österåker, Värmdö och Haninge som har höga halter uran, arsenik eller bly för att genomföra tester i fält där några av de vanligaste reningsteknikerna testas och utvärderas utifrån reningseffektivitet, kostnad och användarperspektiv.

Projektet finansierades av Stockholms länsstyrelsen genom anslaget “Stöd för säkrad dricksvatten tillgång”. Projektledare var Amelia Morey-Strömberg; Utvecklingscentrum för Vatten och Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB . Projektgruppen bestod av Norrtälje, Värmdö, Österåker och Haninge kommun, liksom forskare från KTH. 2021 beviljades projektet medel för fortsättning.

Klicka här för att läsa projektets slutrapport

Projektet har också genomfört en intervjustudie som ingår i ett arbete av en student vid Uppsala Universitet. Studien har syftet att förstå utmaningar kopplade till vattenkvalitet och reningstekniker ur ett hälsoperspektiv. Även måluppfyllelse av mål 6 ”rent dricksvatten och sanitet” i Agenda 2030 diskuteras.

Klicka här för att läsa intervjustudien

 

Finansiär: Länsstyrelsen Stockholm
Tidsperiod: 2020

 

Kontakt
Helfrid Schulte-Herbrüggen
förnamn.efternamn-efternamn@ecoloop.se
070-373 51 96