Urinsorterande avloppssystem – erfarenheter från Understenshöjden

Urinsorterande avloppssystem – erfarenheter från Understenshöjden

Urin är en avloppsfraktion med ett högt och välbalanserat växtnäringsinnehåll. Det är dessutom en ”ren” fraktion, i jämförelse med andra avloppsfraktioner och även i jämförelse med exempelvis stallgödsel. Om vi samlar in urinen separat från övriga avloppsfraktioner skapar vi en möjlighet för användning av en bra och unik växtnäringskälla för vårt matkretslopp – ett kretslopp som är ett av de mest primära för vår överlevnad. Vid separat insamling och återanvändning av urin minskar vi också utsläpp av kväve till vatten från våra avloppssystem, vilket minskar risken för övergödning.

I denna projektrapport ges en teknisk beskrivning av urinsorteringssystemet i Understenshöjden – vad som fungerat bra alternativt mindre bra. Råd för installation och skötsel av urinsorterande avloppssystem, baserade på erfarenheterna i Understenshöjden, ges också, för att förmedla samlad kunskap från nästan 30 års erfarenhet, för framtida urinsorteringsinstallationer.

Rapport – Urinsorterande avloppssystem – erfarenhetssammanställning från Understenshöjden

 

Finansiär: Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Understenshöjdens BRF
Tidsperiod: 2022-2023

Kontakt
Elisabeth Kvarnström
förnamn.efternamn@ecoloop.se
+46 (0)73-073 05 43

 

Bild ©Holger.Ellgaard/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported