Transport och logistik

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Hantering av jord och berg är ofta starkt nedbruten till enskilda exploaterings- och infrastrukturprojekt vilket gör att möjligheter till samordning mellan egna och andras projekt är begränsade. Vallentuna kommun planerar att exploatera ett antal områden, och är intresserade av att undersöka möjligheten till en effektivare…

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Skånes befolkning växer men länet har brist på bra stenmaterial, vilket ger upphov till mycket transporter – något som länet redan behöver minska kraftigt. Ecoloop kartlade hela länets masstransporter genom beräkningar i Optimass hur mycket massor som kommer schaktas upp och hur mycket ballast som…

Samordnad masshantering Södertörn

Samordnad masshantering Södertörn

I de åtta Södertörns kommunerna är transporter den största källan till växthusgaser. Det är även en region med intensivt byggande, vilket innebär stora flöden av stenmaterial och schaktmassor.  Kommunerna har tidigare goda erfarenheter av samordnad varudistribution. Ecoloop har med verktyget Optimass beräknat en omsättning av…

Strategisk masshantering i Norrköping

Strategisk masshantering i Norrköping

Norrköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna för att skapa ett kraftfullt…

Strategisk masshantering i Linköping

Strategisk masshantering i Linköping

Linköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna och i förlängningen även hos…

Masshanteringsstrategi Arlanda

Masshanteringsstrategi Arlanda

Ecoloop har bistått Swedavia i deras arbete att ta fram en masshanteringsstrategi, nya arbetssätt och förslag på organisation. Vi har gjort en massprognos med Optimass som visar mängden massor och behovet av ballast samt vilka vinster som kan göras med återvinning. Vi har även tagit…

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

En hållbar stadsutveckling innebär att massor och sprängberg som uppstår i byggande hanteras i en cirkulär ekonomi där de uppgraderas och återanvänds till byggändamål med så korta transporter som möjligt. Inrättandet av tätortsnära masshanteringsplatser hindras dock ofta av oro för bullerstörningar. Projektet Tystare tätortsnära krossning…

Elektrifiering av tätorternas masshantering

Elektrifiering av tätorternas masshantering

Under våren 2020 har projektet Elektrifiering av tätorternas masshantering genomförts. Målet var att visa hur man kan sänka koldioxidutsläpp och lokala emissioner med fokus på elektrifiering av entreprenad- och masstransporter på en byggarbetsplats. Slutsatser från projektet är att en fungerande batteri- och laddinfrastruktur är väsentlig…

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Ecoloop har tillsammans med Chalmers, Svea Hamn, Södahl & Partners, Södertälje Hamn och Handelskammaren i Mälardalen startat FoI-projektet Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen (TERS) som undersöker möjligheterna för implementeringen av regional sjöfart i Mälardalen. Utgångspunkt för projektet är transportköparnas behov, krav och drivkrafter. Utifrån…

Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö

Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö

Syftet med detta projekt är att skapa fossilfria transportkedjor för schaktmassor där fler än ett transportsätt används. Projektet vidareutvecklar Stockholms stads lösning för masstransporter vid exploateringen i Norra Djurgårdsstaden där transporterna knutits till en yta för masslogistik, Masslogistikcenter, och där en sjöfartslösning för förorenade massor…

Cirkulär masshantering i Trafikverket

Cirkulär masshantering i Trafikverket

Vilka nyttor kan uppnås om Trafikverket samordnar sin masshantering med kommunala exploateringsprojekt, och hur kan en sådan samordning gå till? I detta projekt har det framtida vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn använts som fallstudie för att svara på frågan. Ecoloop har prognostiserat massuppkomst i samband med exploatering…

Tystare krossning med aktiv design

Tystare krossning med aktiv design

För att kunna minska transporter av berg- och schaktmaterial vid grundläggningsarbeten krävs möjlighet att kunna sortera och uppgradera sådant material på materialterminaler nära byggarbetsplatserna. Detta leder till att kraven på bullerdämpning från sådana terminaler ökar då de ofta kommer ligga nära redan existerande bebyggelse. Den…