Transport och logistik

Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län

Masstransporter av jord- och berg för anläggningsprojekt står för ca 25 % av de tunga transporterna i urban miljö. För att minska klimatpåverkan från dessa tunga regionala anläggningstransporter genom elektrifiering behöver vi fråga oss vilka drivkrafterna är, vilka ska engagera sig och HUR ska elektrifieringen…

Connected River

Connected River

Connected River är ett EU-finansierat interregionalt innovationsprojekt. Projektet syftar till att hantera utmaningar relaterade till farleder och vattenområden i och utanför städer som delas av många aktörer, med konflikterande intressen såsom stadsutveckling, rekreationsanvändning och hamnverksamhet. Projektfokus: Mobilisera ekosystem av aktörer för användarcentrerad och agil innovation,…

Med utsikt från förarplatsen

Med utsikt från förarplatsen

Framtidens byggarbetsplatser kommer vara elektrifierade och därmed ha låg miljöbelastning och god arbetsmiljö med få emissioner och mindre buller. Syftet med projektet ”Med utsikt från förarplatsen” var att visa hur det kan gå till praktiskt när elektrifierade maskiner och bilar, elnät och ladd infrastruktur ska…

Hållbar Tunn-el

Hållbar Tunn-el

Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering I denna förstudie  har projektparterna Svensk Kärnbränslehantering AB, Trafikverket, Epiroc och Ecoloop identifierat hinder, möjligheter och utvecklingsbehov för att till fullo kunna elektrifiera tunneldrivningsprojekt. Syftet har varit att skapa underlag för pilot- och demonstrationsprojekt som bidrar till…

Strategisk masshantering i Norrköping

Strategisk masshantering i Norrköping

Norrköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna för att skapa ett kraftfullt…

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Beräkning och analys av jord- och bergflöden i Vallentuna

Hantering av jord och berg är ofta starkt nedbruten till enskilda exploaterings- och infrastrukturprojekt vilket gör att möjligheter till samordning mellan egna och andras projekt är begränsade. Vallentuna kommun planerar att exploatera ett antal områden, och är intresserade av att undersöka möjligheten till en effektivare…

Strategisk masshantering i Linköping

Strategisk masshantering i Linköping

Linköping växer och dessutom kommer den nya Ostlänken ansluta till staden. Stora mängder massor kommer att schaktas upp, delvis förorenade. Ecoloop bistår i kommunens arbete att ta fram en masshanteringsplan och att förankra de nya tankesätten i planen över förvaltningsgränserna och i förlängningen även hos…

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Klimatsmarta masstransporter i Skåne – scenarioanalys

Skånes befolkning växer men länet har brist på bra stenmaterial, vilket ger upphov till mycket transporter – något som länet redan behöver minska kraftigt. Ecoloop kartlade hela länets masstransporter genom beräkningar i Optimass hur mycket massor som kommer schaktas upp och hur mycket ballast som…

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat- och resurseffektiva logistiksystem för masshantering

En lösning för resurseffektiv och cirkulär hantering av schakt- och fyllnadsmassor är masslogistikcenter (MLC). Exempel visar att energianvändningen för transporterna då kan minskas med ca 50% och materialåteranvändandet öka med 40-75% med MLC. Dock är implementeringsnivån låg idag. Syftet med detta projekt är att utveckla…

Samordnad masshantering Södertörn

Samordnad masshantering Södertörn

I de åtta Södertörns kommunerna är transporter den största källan till växthusgaser. Det är även en region med intensivt byggande, vilket innebär stora flöden av stenmaterial och schaktmassor.  Kommunerna har tidigare goda erfarenheter av samordnad varudistribution. Ecoloop har med verktyget Optimass beräknat en omsättning av…

Masshanteringsstrategi Arlanda

Masshanteringsstrategi Arlanda

Ecoloop har bistått Swedavia i deras arbete att ta fram en masshanteringsstrategi, nya arbetssätt och förslag på organisation. Vi har gjort en massprognos med Optimass som visar mängden massor och behovet av ballast samt vilka vinster som kan göras med återvinning. Vi har även tagit…

HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City – Piloter och systemanalys

HCT-City: Fallstudie massgods i städer. Piloter och systemanalys En stor del av alla tunga transporter i Sverige är lastade med jord- och bergmaterial som schaktas eller används vid byggandet av bostäder och infrastruktur. Genom att effektivisera transportarbetet kan vi minska antalet lastbilsturer med 50 procent. HCT (High Capacity  Transport) är ett koncept där man genom bättre anpassningar mellan fordon,…

HCT-City – Konceptstudie

HCT-City – Konceptstudie

HCT (High Capacity Transport) – ökad energieffektivitet med minskat CO2-utsläpp i staden, konceptstudie Projektet undersökte ”High Capacity Transport”-lösningar (HCT) för jord- och bergtransporter i staden och användning av dessa utan att ge sämre bärighet på vägarna eller öka olycksfallsrisken. Projektet utvecklade testmetoder med fokus på…

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

En hållbar stadsutveckling innebär att massor och sprängberg som uppstår i byggande hanteras i en cirkulär ekonomi där de uppgraderas och återanvänds till byggändamål med så korta transporter som möjligt. Inrättandet av tätortsnära masshanteringsplatser hindras dock ofta av oro för bullerstörningar. Projektet Tystare tätortsnära krossning…

Elektrifiering av tätorternas masshantering

Elektrifiering av tätorternas masshantering

Under våren 2020 har projektet Elektrifiering av tätorternas masshantering genomförts. Målet var att visa hur man kan sänka koldioxidutsläpp och lokala emissioner med fokus på elektrifiering av entreprenad- och masstransporter på en byggarbetsplats. Slutsatser från projektet är att en fungerande batteri- och laddinfrastruktur är väsentlig…

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen

Ecoloop har tillsammans med Chalmers, Svea Hamn, Södahl & Partners, Södertälje Hamn och Handelskammaren i Mälardalen startat FoI-projektet Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen (TERS) som undersöker möjligheterna för implementeringen av regional sjöfart i Mälardalen. Utgångspunkt för projektet är transportköparnas behov, krav och drivkrafter. Utifrån…

Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö

Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö

Syftet med detta projekt är att skapa fossilfria transportkedjor för schaktmassor där fler än ett transportsätt används. Projektet vidareutvecklar Stockholms stads lösning för masstransporter vid exploateringen i Norra Djurgårdsstaden där transporterna knutits till en yta för masslogistik, Masslogistikcenter, och där en sjöfartslösning för förorenade massor…

Cirkulär masshantering i Trafikverket

Cirkulär masshantering i Trafikverket

Vilka nyttor kan uppnås om Trafikverket samordnar sin masshantering med kommunala exploateringsprojekt, och hur kan en sådan samordning gå till? I detta projekt har det framtida vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn använts som fallstudie för att svara på frågan. Ecoloop har prognostiserat massuppkomst i samband med exploatering…

Tystare krossning med aktiv design

Tystare krossning med aktiv design

För att kunna minska transporter av berg- och schaktmaterial vid grundläggningsarbeten krävs möjlighet att kunna sortera och uppgradera sådant material på materialterminaler nära byggarbetsplatserna. Detta leder till att kraven på bullerdämpning från sådana terminaler ökar då de ofta kommer ligga nära redan existerande bebyggelse. Den…