Vattentjänster

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten (EeVA)

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten (EeVA)

Välkommen att delta i erfarenhetsnätverk om enskilt dricksvatten! Fokus för erfarenhetsnätverket är främst frågor som rör enskilt dricksvatten (anläggningar som försörjer 1-2 hushåll och faller under gränsen för livsmedelsverkets föreskrifter, producerar mindre än 10 m3 vatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer, men…

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) initierat det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). MER genomför aktiviteter som stimulerar tillkomsten av projekt genom att möjliggöra nätverk, stötta projektutveckling och söka finansiering av åtgärder inom…

Uppgradering av slam för giftfri näring till odlingsmark

Uppgradering av slam för giftfri näring till odlingsmark

Avloppsslam, som idag är en rest i avloppsanläggningen, är resursrik på fosfor och mull men hanteras som ett avfalls- och kvittblivningsproblem. Projektet vill lösa ett systemproblem där lantbruket spelar en stor roll. Vi vill utveckla systemet som kopplar lantbruket med lokala VA-anläggningar där lantbruket får…

Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing

I Sverige finns ett ökat intresse från vatten och avlopps (VA)-bolag och kommuner att minska på vattenförbrukningen. Det finns flera anledningar till detta: bland annat de senaste årens torka och låga grundvattennivåer, en urbanisering och påkoppling till existerande vattenverk i storstäder och ökad dricksvattenproduktion. Flera…

Vattenbesparande åtgärder

Vattenbesparande åtgärder

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing hos kommuner och va-huvudmän, liksom enskilda hushåll. Syftet med detta projekt var att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare. I projektet intervjuades flera aktörer…

Småskaliga avsaltningsanläggningar

Småskaliga avsaltningsanläggningar

Idag saknas övergripande kunskap om vattentillgång och kvalitet bland Sveriges och Stockholms läns små enskilda dricksvattentäkter. I kustområden med vattenbrist eller problem med kvalitet i egna dricksvattenbrunnen kan avsaltning vara ett alternativ. Det saknas idag kunskap om funktionen hos småskaliga avsaltningsanläggningar. Ecoloop har under 2019-2020…

Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp

Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp

Sju kommuner har under 2019-2020 medverkat i ett LOVA-finansierat projekt där fått möjlighet att utvärdera sin prövningsprocess och genom fältbesök undersökt och testat om villkoren i tillstånd har varit möjliga att upp. Detta för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion. För en enhetlig…

Stadsvatten

Stadsvatten

I våra städer finns det mängder av outnyttjade vattenresurser som kan omhändertas och integreras i cirkulära flöden och hållbara system. Målet med Stadsvatten är att bidra till välmående och vital stadsvegetation som kan motstå stora klimatförändringar och fortsätta leverera nödvändiga ekosystemtjänster till staden. Ecoloop bjuder…

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

I detta projekt, som finansieras av SIDA, adresseras utmaningarna 1) behov av vägledning i att koppla samman vatten- och sanitetsfrågor och nutrition, samt 2) hur resilience kan tillämpas i utvecklingsprojekt. Projektets angreppssätt är att bemöta utmaningarna har varit att undersöka konkreta case och tillhandahålla goda…

Reningsteknik för enskilda brunnar

Reningsteknik för enskilda brunnar

Över 1,2 miljoner människor i Sverige tar sitt huvudsakliga dricksvatten från enskilda brunnar, flera av dessa brunnar finns i Stockholms län. En stor del av brunnarna har vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vanliga parametrar som orsakar anmärkning är mikrobiella föroreningar, hårdhet, höga…

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd. Vi vill utveckla ett akvaponiskt system i landsbygdens tomma ekonomibyggnader där matavfall och spill från hela livsmedelskedjan ska processas och återföras till grönsaksodlingen. Fiskarna i systemet tillför näring. Innovationen har betydelse genom att: Landsbygden får nya affärsmöjligheter i sina befintliga…

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Syftet med detta projekt är att identifiera hur matavfall från lokala livsmedelsbutiker och hushåll kan bli en resurs i form av fiskföda i ett akvaponisystem. Detta för att minska användningen av icke-förnybara resurser inom matproduktion, och i förlängningen mattransporter från producent till slutkund. Ecoloop leder…

Eco-cycle based Sustainability Assessment of Urban Water Systems in Shandong province

Eco-cycle based Sustainability Assessment of Urban Water Systems in Shandong province

The aim of the project is to develop indicator-based sustainability assessment framework for urban water systems; to systematically examine the current main water problems in cities; to carry out urban water management systems analysis, based on eco-cycle and “Water Evaluation and Planning System (WEAP)”; to…

Enskilt dricksvatten och avlopp

Enskilt dricksvatten och avlopp

Syftet med detta projekt är att utifrån befintliga dataunderlag och rapporter, liksom intervjuer med nyckelpersoner, beskriva kunskapsläget om enskilt dricksvatten och avlopp i Värmdö kommun. Målet är att ge ett underlag, för planering och hantering av data om enskild dricksvattenkvalitet för tillsyn och VA-planering. Uppdragsgivare:…

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

Projektbeskrivning (for English project description, scroll down) I detta projekt har Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, lett kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Målet var att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån detta identifiera platser…

VA-guiden och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden är en medlemstjänst för de som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Ecoloop står som delägare i bolaget VA-guiden, men har också roll som operativt stöd samt uppdrag gällande redaktörsarbete och utbildningsarrangemang. VA-guiden arrangerar årligen nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp vilken besöks Sveriges…

Hållbar insamling och hantering av båtlatrin i Stockholms län

Hållbar insamling och hantering av båtlatrin i Stockholms län

Detta projekt finansierades av LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt, en del av regeringens havsmiljöanslag). Syftet var att möjliggöra en hållbar och ökad hantering av båtlatrin i Stockholmsregionen, mot bakgrunden att det under 2015 infördes förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar samtidigt som det i stor utsträckning…

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Vilka är potentialerna i att återföra näringsämnen från avloppsystemet till lantbruk? I detta projekt var Ecoloops uppdrag att tydliggöra potentialer vad gäller återföring av näringsämnen från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm till lantbruk och andra typer av odlingar med olika avlopps- eller avfallssystem. Projektet resulterade i…