Vattentjänster

Reningsteknik för enskilda brunnar

Reningsteknik för enskilda brunnar

Välkommen att delta i projekt om reningsteknik för enskilda brunnar! Har du höga halter av uran, arsenik eller bly i din brunn? Använder du reningsfilter? Kan du tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter i en enkät eller intervjustudie över telefon? Ecoloop driver…

Stadsvatten

Stadsvatten

I våra städer finns det mängder av outnyttjade vattenresurser som kan omhändertas och integreras i cirkulära flöden och hållbara system. Målet med Stadsvatten är att bidra till välmående och vital stadsvegetation som kan motstå stora klimatförändringar och fortsätta leverera nödvändiga ekosystemtjänster till staden. Ecoloop bjuder…

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

I detta projekt, som finansieras av SIDA, adresseras utmaningarna 1) behov av vägledning i att koppla samman vatten- och sanitetsfrågor och nutrition, samt 2) hur resilience kan tillämpas i utvecklingsprojekt. Projektets angreppssätt är att bemöta utmaningarna har varit att undersöka konkreta case och tillhandahålla goda…

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd. Vi vill utveckla ett akvaponiskt system i landsbygdens tomma ekonomibyggnader där matavfall och spill från hela livsmedelskedjan ska processas och återföras till grönsaksodlingen. Fiskarna i systemet tillför näring. Innovationen har betydelse genom att: Landsbygden får nya affärsmöjligheter i sina befintliga…

Eco-cycle based Sustainability Assessment of Urban Water Systems in Shandong province

Eco-cycle based Sustainability Assessment of Urban Water Systems in Shandong province

The aim of the project is to develop indicator-based sustainability assessment framework for urban water systems; to systematically examine the current main water problems in cities; to carry out urban water management systems analysis, based on eco-cycle and “Water Evaluation and Planning System (WEAP)”; to…

Enskilt dricksvatten och avlopp

Enskilt dricksvatten och avlopp

Syftet med detta projekt är att utifrån befintliga dataunderlag och rapporter, liksom intervjuer med nyckelpersoner, beskriva kunskapsläget om enskilt dricksvatten och avlopp i Värmdö kommun. Målet är att ge ett underlag, för planering och hantering av data om enskild dricksvattenkvalitet för tillsyn och VA-planering. Uppdragsgivare:…

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Syftet med detta projekt är att identifiera hur matavfall från lokala livsmedelsbutiker och hushåll kan bli en resurs i form av fiskföda i ett akvaponisystem. Detta för att minska användningen av icke-förnybara resurser inom matproduktion, och i förlängningen mattransporter från producent till slutkund. Ecoloop leder…

VA-guiden och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden är en medlemstjänst för de som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Ecoloop står som delägare i bolaget VA-guiden, men har också roll som operativt stöd samt uppdrag gällande redaktörsarbete och utbildningsarrangemang. VA-guiden arrangerar årligen nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp vilken besöks Sveriges…

Hållbar insamling och hantering av båtlatrin i Stockholms län

Hållbar insamling och hantering av båtlatrin i Stockholms län

Detta projekt finansierades av LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt, en del av regeringens havsmiljöanslag). Syftet var att möjliggöra en hållbar och ökad hantering av båtlatrin i Stockholmsregionen, mot bakgrunden att det under 2015 infördes förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar samtidigt som det i stor utsträckning…

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Vilka är potentialerna i att återföra näringsämnen från avloppsystemet till lantbruk? I detta projekt var Ecoloops uppdrag att tydliggöra potentialer vad gäller återföring av näringsämnen från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm till lantbruk och andra typer av odlingar med olika avlopps- eller avfallssystem. Projektet resulterade i…