Vattentjänster

RECAPTURE – Gödsla med torkat kiss

RECAPTURE – Gödsla med torkat kiss

Din urin är rik på värdefulla näringsämnen, exempelvis kväve och fosfor, som är viktiga för våra grödor. Genom att använda näringen i urinen som gödsel kan vi bidra till ett mer hållbart jordbruk, men det finns olika hinder. Ett hinder är att urin består till…

Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden

Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden

Projektet Smarta sensorer i skärgård och glesbygd testar sensorer för effektivisering av avfallshämtning utanför städer och är uppbyggt kring två fallstudier i Haninge och Norrtälje kommun. I Haninge är fokus på båttömningsstationer och i Norrtälje källsortering i kommunägda lokaler. Tekniken som används i projektet är vanlig i…

Cirkulär hantering av hästgödsel

Cirkulär hantering av hästgödsel

I Vallentuna kommun finns många hästar och en mer cirkulär användning av hästgödsel skulle kunna gynna både hästägare och lantbrukare samt minska risken för övergödning. För att få mer kunskap om intresset och möjligheten för att öka användningen av hästgödsel initierades projektet Cirkulär användning av…

Bättre nyttjande av kvalitetssäkrad hästgödsel i växtodling

Bättre nyttjande av kvalitetssäkrad hästgödsel i växtodling

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd som har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket. Projektet handlar om att bättre nyttja den växtnäring som finns i hästgödsel, växtnäring som inte alltid tas tillvara då den inte anses vara ett konkurrenskraftigt alternativ. Syftet med projektet är…

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

Kurser i projektutveckling: att hitta finansiering till vattenprojekt

För att underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor har Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) initierat det åtgärdsinriktade projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER). MER genomför aktiviteter som stimulerar tillkomsten av projekt genom att möjliggöra nätverk, stötta projektutveckling och söka finansiering av åtgärder inom…

Uppgradering av slam för giftfri näring till odlingsmark

Uppgradering av slam för giftfri näring till odlingsmark

Avloppsslam, som idag är en rest i avloppsanläggningen, är resursrik på fosfor och mull men hanteras som ett avfalls- och kvittblivningsproblem. Projektet vill lösa ett systemproblem där lantbruket spelar en stor roll. Vi vill utveckla systemet som kopplar lantbruket med lokala VA-anläggningar där lantbruket får…

Innovativa lösningar för VA

Innovativa lösningar för VA

Utredningen Samordning för bostadsbyggande hade bland annat i uppdrag att stödja kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa. De tekniska systemen, inte minst avloppsystemen, har stor potential för att uppnå en mer hållbar stadsutveckling. I detta projekt utreddes alternativa och innovativa avloppslösningar…

Analys översvämningsrisker i Eskilstuna

Analys översvämningsrisker i Eskilstuna

Ecoloop hade i uppdrag att ge en lägesbild och identifiera behov för att motverka översvämningar i framtiden. Utredningen gav förslag på åtgärder och strategier. I uppdraget arbetade Ecoloop tillsammans med WRS och Vattenbyggnad i Sverige enligt metod för robusta beslut i en serie workshops. Deltagare…

Kunskapshöjning – Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Kunskapshöjning – Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Arbetet med att ta fram nya dagvattenriktlinjer i Halmstad och Laholm inleddes med en kunskapssatsning i syfte att ge deltagarna i arbetet gemensamma förutsättningar. Ecoloop ledde tillsammans med WRS och Edge kurser inom hållbar dagvattenhantering och -förvaltning samt stöd i riktlinjearbetet. Deltagarna var kommunala förvaltningar…

Framtagande av VA- och vattentjänstplan i Norrtälje kommun

Framtagande av VA- och vattentjänstplan i Norrtälje kommun

I uppdraget ingår att projektleda och samordna stöd från kommunens funktioner med fokus på VA-planering, analys och revidering av befintlig VA-plan samt ny vattentjänstplan samt analys och identifiering av vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall. Uppdragsgivare: Norrtälje…

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten -2023 (EeVA)

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten -2023 (EeVA)

Vi fortsätter arbetet med erfarenhetsnätverket under 2024! Detta kan du läsa mer om på en annan sida, klicka här! Fokus för erfarenhetsnätverket är främst frågor som rör enskilt dricksvatten (anläggningar som försörjer enskilda hushåll och faller utanför gränsen för livsmedelsverkets föreskrifter, producerar mindre än 10…

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten 2024 (EeVA)

Nationellt Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVAtten 2024 (EeVA)

Välkommen att delta i Erfarenhetsnätverk om enskilt dricksVatten (EeVa) 2024! Det finns en rad möjligheter, utmaningar och frågor kopplade till enskild dricksvattenförsörjning, exempelvis kunskap kring tillgång och kvalitet, kommunens vattentjänstplanering, kravställning vid bygglov, hantering av omvandlingsområden, klimateffekter, innovativa lösningar vid vattenbrist, småskaliga avsaltningsanläggningar, vatten för…

Möjligheter för bestående beteendeförändring

Möjligheter för bestående beteendeförändring

Detta projekt tar avstamp i ett arbete som genomfördes under 2021, ”Strategier för beteendeförändring och vattenbesparing” då man intervjuade och ställde samman exempel från VA-huvudmäns arbete med vattenbesparing och kommunikation. En viktig lärdom var att för att ändra människors beteende behövs både kunskap (kommunikation) och…

Urinsorterande avloppssystem – erfarenheter från Understenshöjden

Urinsorterande avloppssystem – erfarenheter från Understenshöjden

Urin är en avloppsfraktion med ett högt och välbalanserat växtnäringsinnehåll. Det är dessutom en ”ren” fraktion, i jämförelse med andra avloppsfraktioner och även i jämförelse med exempelvis stallgödsel. Om vi samlar in urinen separat från övriga avloppsfraktioner skapar vi en möjlighet för användning av en…

MACRO – Mat i cirkulära robusta system

MACRO – Mat i cirkulära robusta system

Projektet Mat i cirkulära robusta system dokumenterar processer för utveckling av källsorterande system i urban miljö genom att sammanställa erfarenheter från det system som byggs och idrifttas under våren 2020 i Oceanhamnen i Helsingborg och applicera det i planering och projektering av system som ska utvecklas…

Klustergrupp grundvatten

Klustergrupp grundvatten

På Världsvattendagen i mars 2022 lanserades Klustergrupp Grundvatten – en plattform för dialog och kunskapsutbyte mellan aktörer från olika sektorer i samhället. Klustergruppen drivs av Swedish Water House vid Stockholm International Water House (SIWI), som har drivit ett 20-tal sådana samarbeten sedan 2003. En klustergrupp…

Vattenbesparande åtgärder

Vattenbesparande åtgärder

Flera år av vattenbrist och nödvändiga bevattningsförbud har ökat intresset för vattenbesparing hos kommuner och va-huvudmän, liksom enskilda hushåll. Syftet med detta projekt var att ta fram och jämföra några konkreta exempel på vattenbesparande åtgärder som är tillgängliga för fastighetsägare. I projektet intervjuades flera aktörer…

Faktaskrift: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Faktaskrift: Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Under 2021 fick Ecoloop uppdraget av Livsmedelsverket att tillsammans med Jonas Christensen (Ekolagen Miljöjuridik) Bo Olofsson (Aquater) och Amelia Morey Strömberg (Vatteninfo) uppdatera Livsmedelsverkets handbok ”Dricksvatten från enskild brunn och mindre vattentäkter”. Resultatet blev en omarbetad och omstrukturerad skrift med flera nya delar och nytt…

Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö

Hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö

Oskarshamns kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen för att tillsammans med Marsö byalag och extern expertis fördjupa arbetet kring hållbara VA-lösningar i känslig skärgårdsmiljö. Ecoloops uppdrag omfattar att i samarbete med Marsö byalag ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag och exempel på möjliga tekniska och administrativa…

Småskaliga avsaltningsanläggningar

Småskaliga avsaltningsanläggningar

Idag saknas övergripande kunskap om vattentillgång och kvalitet bland Sveriges och Stockholms läns små enskilda dricksvattentäkter. I kustområden med vattenbrist eller problem med kvalitet i egna dricksvattenbrunnen kan avsaltning vara ett alternativ. Det saknas idag kunskap om funktionen hos småskaliga avsaltningsanläggningar. Ecoloop har under 2019-2020…

Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp

Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp

Sju kommuner har under 2019-2020 medverkat i ett LOVA-finansierat projekt där fått möjlighet att utvärdera sin prövningsprocess och genom fältbesök undersökt och testat om villkoren i tillstånd har varit möjliga att upp. Detta för att säkerställa att nyanlagda avloppsanläggningar uppnår god funktion. För en enhetlig…

Stadsvatten

Stadsvatten

I våra städer finns det mängder av outnyttjade vattenresurser som kan omhändertas och integreras i cirkulära flöden och hållbara system. Målet med Stadsvatten är att bidra till välmående och vital stadsvegetation som kan motstå stora klimatförändringar och fortsätta leverera nödvändiga ekosystemtjänster till staden. Ecoloop bjuder…

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

Strengthening collaboration at the WASH, food and nutrition nexus to build community resilience in low income countries

I detta projekt, som finansieras av SIDA, adresseras utmaningarna 1) behov av vägledning i att koppla samman vatten- och sanitetsfrågor och nutrition, samt 2) hur resilience kan tillämpas i utvecklingsprojekt. Projektets angreppssätt är att bemöta utmaningarna har varit att undersöka konkreta case och tillhandahålla goda…

Reningsteknik för enskilda brunnar

Reningsteknik för enskilda brunnar

Över 1,2 miljoner människor i Sverige tar sitt huvudsakliga dricksvatten från enskilda brunnar, flera av dessa brunnar finns i Stockholms län. En stor del av brunnarna har vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vanliga parametrar som orsakar anmärkning är mikrobiella föroreningar, hårdhet, höga…

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Spårbara närodlade produkter i återanvända ekonomibyggnader på landsbygden

Detta projekt är ett gruppbildningsstöd. Vi vill utveckla ett akvaponiskt system i landsbygdens tomma ekonomibyggnader där matavfall och spill från hela livsmedelskedjan ska processas och återföras till grönsaksodlingen. Fiskarna i systemet tillför näring. Innovationen har betydelse genom att: Landsbygden får nya affärsmöjligheter i sina befintliga…

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Hållbar, lokal och cirkulär matproduktion genom akvaponi

Syftet med detta projekt är att identifiera hur matavfall från lokala livsmedelsbutiker och hushåll kan bli en resurs i form av fiskföda i ett akvaponisystem. Detta för att minska användningen av icke-förnybara resurser inom matproduktion, och i förlängningen mattransporter från producent till slutkund. Ecoloop leder…

Eco-cycle based Sustainability Assessment of Urban Water Systems in Shandong province

Eco-cycle based Sustainability Assessment of Urban Water Systems in Shandong province

The aim of the project is to develop indicator-based sustainability assessment framework for urban water systems; to systematically examine the current main water problems in cities; to carry out urban water management systems analysis, based on eco-cycle and “Water Evaluation and Planning System (WEAP)”; to…

Enskilt dricksvatten och avlopp

Enskilt dricksvatten och avlopp

Syftet med detta projekt är att utifrån befintliga dataunderlag och rapporter, liksom intervjuer med nyckelpersoner, beskriva kunskapsläget om enskilt dricksvatten och avlopp i Värmdö kommun. Målet är att ge ett underlag, för planering och hantering av data om enskild dricksvattenkvalitet för tillsyn och VA-planering. Uppdragsgivare:…

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

BATSECO-BOAT – Förbättrad service och kapacitet för latrintömning kring Östersjön

Projektbeskrivning (for English project description, scroll down) I detta projekt har Ecoloop, tillsammans med Campus Roslagen, lett kartläggningen avseende behov, kunskapsluckor och kapacitet vad gäller båtlatrin och tömningsstationer kring Östersjön. Målet var att identifiera de mest använda farlederna för båtturister och utifrån detta identifiera platser…

VA-guiden och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden och nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp

VA-guiden är en medlemstjänst för de som arbetar med VA-planering, dagvatten och små avlopp. Ecoloop står som delägare i bolaget VA-guiden, men har också roll som operativt stöd samt uppdrag gällande redaktörsarbete och utbildningsarrangemang. VA-guiden arrangerar årligen nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp vilken besöks Sveriges…

Hållbar insamling och hantering av båtlatrin i Stockholms län

Hållbar insamling och hantering av båtlatrin i Stockholms län

Detta projekt finansierades av LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt, en del av regeringens havsmiljöanslag). Syftet var att möjliggöra en hållbar och ökad hantering av båtlatrin i Stockholmsregionen, mot bakgrunden att det under 2015 infördes förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar samtidigt som det i stor utsträckning…

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Återföring av näringsämnen från stad till odling med avlopps- eller avfallssystem

Vilka är potentialerna i att återföra näringsämnen från avloppsystemet till lantbruk? I detta projekt var Ecoloops uppdrag att tydliggöra potentialer vad gäller återföring av näringsämnen från Norra Djurgårdsstaden i Stockholm till lantbruk och andra typer av odlingar med olika avlopps- eller avfallssystem. Projektet resulterade i…